Bachelor ne Inxhinierine Softuerike

Bachelor ne Inxhinierine Softuerike

Programi studimor i Inxhinierisë Softuerike ka si qëllim për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë e softuerit dhe sektorin e teknologjisë së informacionit duke u mësuar atyre një gjerësi dhe thellësi të njohurive të inxhinierisë softuerike që kombinon teorinë dhe praktikën e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë. Studentët gjithashtu do të fitojnë aftësi komunikimi dhe do të aftësohen në dizajnin inxhinierik, veçanërisht pasi zbatohet për zhvillimin e softuerit dhe sistemet softuerike

 
 
course-10

Kohezgjatja

Gjashte Semestra
course-10

Struktura e Programit

PDF
course-10

Afati i Aplikimeve

Gusht
course-10

Kerkesat e Pranimit

Diploma e Shkolles se Mesme
course-10

Aftesite e Arritura

PDF
course-10

Tarifa e Studimit

2450 Euro