Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni

Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni

Programi studimor i Inxhinierisë së Telekomunikacionit ka si qëllim për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë dhe teknologjinë e informacionit. Inxhinieria e Telekomunikacionit ka të bëjë me projektimin, përmirësimin dhe instalimin e sistemit të integruar, materialeve dhe pajisjeve. Ai mbështetet në njohuritë dhe aftësitë e specializuara në shkencat matematikore fizike së bashku me parimet dhe metodat e analizës inxhinierike dhe dizajnit për të specifikuar, parashikuar dhe vlerësuar rezultatet që do të merren nga sistemi i integruar i përmendur më lart. Inxhinieria e telekomunikacionit ka ofruar një qasje sistematike për të përmirësuar produktivitetin dhe efikasitetin në botën e biznesit.
 
course-10

Kohezgjatja

Gjashte Semestra
course-10

Struktura e Programit

PDF
course-10

Afati i Aplikimit

Gusht
course-10

Kerkesat e Pranimit

Diploma e Shkolles se Mesme
course-10

Aftesite e Arritura

PDF
course-10

Tarifa e Studimit

1550 Euro