Master Shkencor ne Administrim Biznesi

Master Shkencor ne Administrim Biznesi

Duke pasur parasysh pesë komponentët e programit, një përpjekje e vetëdijshme është bërë për të theksuar integrimin. Ky objektiv realizohet përmes studimeve të rasteve, të cilat kërkohen pothuajse në të gjitha kurset. Përveç kësaj, përgatitjet pedagogjike përfshijnë seminare dhe prezantime nga drejtuesit e biznesit me përvojë. Rastet studimore do të ndihmojnë studentët të mendojnë në të gjitha fushat funksionale të biznesit dhe të përpiqen të marrin në konsideratë të gjitha dimensionet dhe faktorët që ndikojnë në një vendim biznesi.
MBA është projektuar për të përgatitur studentët për karrierë të administrimit të biznesit, menaxhimit financiar, ose teknologjisë së informacionit. Programi zbatohet për individët që planifikojnë të punojnë brenda korporatave të mesme dhe të mëdha ose sipërmarrësve të cilët janë të interesuar në zhvillimin dhe drejtimin e ndërmarrjeve të tyre.

course-10

Kohezgjatja

Kater Semestra
course-10

Struktura e Programit

PDF
course-10

Afati i Aplikimeve

Tetor
course-10

Kerkesat e Pranimit

Diploma Bachelor
course-10

Aftesite e Arritura

PDF
course-10

Tarifa e Studimit

2500 Euro