Master Shkencor ne Inxhinieri Softuerike

Master Shkencor ne Inxhinieri Softuerike

Programi Master Shkencor në Inxhinierinë Softuerike përgatit studentët që të bëhen udhëheqës të Inxhinierisë Softuerike dhe të adresojnë nevojën globale për profesionistët që aplikojnë shkencat kompjuterike, inxhinieri dhe parimet matematikore për të dizejnuar, zhvilluar dhe testuar softuerin. Thelbi i programit është përqendruar në ndërtimin e një themeli të aftësive të të menduarit kritik mbi të cilin do të bëhen gjykime profesionale.

course-10

Kohezgjatja

Kater Semestra
course-10

Struktura e Programit

PDF
course-10

Afati i Aplikimeve

Tetor
course-10

Kerkesat e Pranimit

Diploma e Bachelor
course-10

Aftesite e Arritura

PDF
course-10

Tarifa e Studimit

2500 Euro