NJËSIA E CILËSISË

NJËSIA E CILËSISË

Njësia e Sigurimit të Cilësisë CIT u krijua për herë të parë në vitin akademik 2012-2013 me anë të vendimit nr. 16 datë 22.05.2013 të Senatit Akademik. QAU gjithashtu është riorganizuar disa herë në mënyrë që të pasqyrojë më mirë ndryshimet e strukturave akademike dhe institucionale.

Njësia e Sigurimit të Cilësisë CIT u krijua për herë të parë në vitin akademik 2012-2013 me anë të vendimit nr. 16 datë 22.05.2013 të Senatit Akademik. QAU gjithashtu është riorganizuar disa herë në mënyrë që të pasqyrojë më mirë ndryshimet e strukturave akademike dhe institucionale.

Njësia e Sigurimit të Cilësisë CIT është përgjegjëse për vlerësimin dhe raportimin e cilësisë së arsimit në nivel institucional, duke krijuar kështu masa suksesi, duke zbatuar praktikat më të mira dhe duke bërë rekomandime për përmirësime akademike.

Njësia e Sigurimit të Cilësisë është përgjegjëse për mbajtjen e një niveli të lartë të mësimdhënies, kërkimit dhe shërbimeve cilësore për studentët, stafin dhe komunitetin në përgjithësi, duke sugjeruar dhe rishikuar politikat e CIT.

QAU zhvillon më tej masat e duhura cilësore dhe sasiore për të vlerësuar më mirë si shërbimet akademike ashtu edhe ato të tjera bazuar në praktikat më të mira vendore, rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë standardet e përcaktuara nga ENQA dhe bordet e tjera ndërkombëtare të akreditimit.

Anëtarët e CIT QAU

Dr. Bledar Komina (Kryetar I Unit)
Prof. Assoc. Artur Jaupaj (Anetar)
PhD. Afrim Alimeti (Anetar)
PhD. Dorian Jano (Anetar)
Denis Xheleku (Student)
Disa nga kompetencat e QAU:

Zhvillimi i politikave dhe procedurave në lidhje me sigurimin e brendshëm të cilësisë, të cilat miratohen nga Senati Akademik.
Vlerësimi periodik i rezultateve të aktiviteteve mësimore dhe kërkimore shkencore në njësitë kryesore në përputhje me standardet.Kryerja e studimeve hetimore për të vlerësuar efikasitetin e programeve të studimit dhe mundësitë e punësimit të studentëve.
Në fund të çdo semestri, para provimeve, njësia e brendshme e sigurimit të cilësisë organizon anketimin e studentëve përmes pyetësorëve mbi cilësinë e mësimdhënies për secilën lëndë të programeve të studimit.