Master Shkencor në

Administrim Biznesi

Duke pasur parasysh pesë komponentët e programit, një përpjekje e vetëdijshme është bërë për të theksuar integrimin. Ky objektiv realizohet përmes studimeve të rasteve, të cilat kërkohen pothuajse në të gjitha kurset. Përveç kësaj, përgatitjet pedagogjike përfshijnë seminare dhe prezantime nga drejtuesit e biznesit me përvojë. Rastet studimore do të ndihmojnë studentët të mendojnë në të gjitha fushat funksionale të biznesit dhe të përpiqen të marrin në konsideratë të gjitha dimensionet dhe faktorët që ndikojnë në një vendim biznesi.

MBA është projektuar për të përgatitur studentët për karrierë të administrimit të biznesit, menaxhimit financiar, ose teknologjisë së informacionit. Programi zbatohet për individët që planifikojnë të punojnë brenda korporatave të mesme dhe të mëdhaose sipërmarrësve të cilët janë të interesuar në zhvillimin dhe drejtimin e ndërmarrjeve të tyre.

Kohëzgjatja

Katër semestra

Tarifa

2500 Euro

Kriteret e regjistrimit

Bachelor Diploma

Afati aplikimit

Tetor