Master Shkencor në

Inxhinieri Softuerike

Programi Master Shkencor në Inxhinierinë Softuerike përgatit studentët që të bëhen udhëheqës të Inxhinierisë Softuerike dhe të adresojnë nevojën globale për profesionistët që aplikojnë shkencat kompjuterike, inxhinieri dhe parimet matematikore për të dizejnuar, zhvilluar dhe testuar softuerin. Thelbi i programit është përqendruar në ndërtimin e një themeli të aftësive të të menduarit kritik mbi të cilin do të bëhen gjykime profesionale.

Kohëzgjatja

Katër semestra

Tarifa

2500 Euro

Kriteret e regjistrimit

Diploma e shkollës së mesme

Afati aplikimit

Tetor