Bachelor në

Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni

Qëllimi i këtij programi studimor, Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni, është të sigurojë përgatitjen e specialistëve në fushën e inxhinierisë kompjuterike bazuar në programet më të mira. Me një program unik studimi që u jep studentëve konceptet themelore të inxhinierisë dhe përmes njohjes së karakteristikave kryesore të përpunimit të sistemeve të informacionit, si në harduer ashtu edhe në softuer.

Kohëzgjatja

Gjashtë semestra

Tarifa

2450 Euro

Kriteret e regjistrimit

Diploma e shkollës së mesme

Afati aplikimit

Korrik