EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

KURSI PROFESIONAL “AUDITIM ENERGJIE” – FILLUAN REGJISTRIMET

Filluan Regjistrimet e KURSIT PASUNIVERSITAR PËR PËRGATITJEN E AUDITUESVE DHE MENAXHERËVE TË ARDHSHËM TË ENERGJISË, në mbështetje të ligjit Nr. 124/2015 për “Efiçencën e Energjisë”, Ligjit 116/2016 “Për Performancën e Energjisë në Ndërtesa”, si edhe akteve nënligjore në zbatim të tyre.

𝐊𝐔𝐒𝐇 MUND TË MARRË PJESË?

Në këtë program kualifikohen ata kandidatë që zotërojnë të paktën një diplomë Master Shkencor ose Profesional sipas VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 në:
Inxhinieri Mekanike
Inxhinieri Elektrike
Inxhinieri Fizike
Inxhinieri Elektronike
Arkitekturë edhe Urbanistikë
Inxhinieri Ndërtimi
Inxhinieri Mjedisi
Inxhinieri Gjeomjedisi
Shkencat e Fizikës dhe Kimisë Industriale
Inxhinieri Ekonomike

🔰Kursi përmban 𝟐𝟏 𝐄𝐂𝐓𝐒

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:
▪︎Formular Aplikimi; (plotësohet në CIT)
▪︎Kopje e Noterizuar e Diplomës Universitare dhe Listës së Notave;
▪︎Fotokopje ID;
▪︎Dy Foto Dokumenti;
▪︎CV;
▪︎Mandat Pagesa (Pagesa kryhet në UBA Bank në nr. e llogarisë: 17010010002261.90 &
𝐈𝐁𝐀𝐍: AL42203100181701001000226190)

𝐊𝐮𝐫𝐬𝐢 fillon më 𝟔 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 dhe zgjat 11 javë.