Bachelor në

Administrim Biznesi

Bachelori tre vjeçar në Administrim Biznesi është një program i integruar, multidisiplinar. Forca kryesore e programit është kombinimi i saj i kurseve të biznesit, arteve liberale dhe shkencave shoqërore. Programet e zakonshme të administrimit të biznesit në nivel universitar theksojnë një nivel të lartë të specializimit në kurset specifike të biznesit. Si rezultat, të diplomuarit e këtyre programeve nuk kanë ekspozim të mjaftueshëm ndaj një numri të gjerë të kurseve jo të biznesit, që informojnë studentët për kontekstin më të gjerë shoqëror dhe intelektual në të cilin veprojnë bizneset dhe organizatat.

Kohëzgjatja

Gjashtë semestra

Tarifa

1500 Euro

Kriteret e regjistrimit

Diploma e shkollës së mesme

Afati aplikimit

Korrik