Bachelor në

Inxhinieri Telekomunikacioni

Programi studimor i Inxhinierisë së Telekomunikacionit ka si qëllim për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë dhe teknologjinë e informacionit. Inxhinieria e Telekomunikacionit ka të bëjë me projektimin, përmirësimin dhe instalimin e sistemit të integruar, materialeve dhe pajisjeve. Ai mbështetet në njohuritë dhe aftësitë e specializuara në shkencat matematikore fizike së bashku me parimet dhe metodat e analizës inxhinierike dhe dizajnit për të specifikuar, parashikuar dhe vlerësuar rezultatet që do të merren nga sistemi i integruar i përmendur më lart. Inxhinieria industriale ka ofruar një qasje sistematikepër të përmirësuar produktivitetin dhe efikasitetin në botën e biznesit.

Kohëzgjatja

Gjashtë semestra

Tarifa

1500 Euro

Kërkesat

Diploma e shkollës së mesme

Afati për të aplikuar

Korrik