Bachelor në

Inxhinieri Softuerike

Programi studimor i Inxhinierisë Softuerike ka si qëllim për të përgatitur studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë e softuerit dhe sektorin e teknologjisë së informacionit duke u mësuar atyre një gjerësi dhe thellësi të njohurive të inxhinierisë softuerike që kombinon teorinë dhe praktikën e Shkencave Kompjuterikedhe Inxhinierisë. Studentët gjithashtu do të fitojnë aftësi komunikimi dhe do të aftësohen në dizajnin inxhinierik, veçanërisht pasi zbatohet për zhvillimin e softueritdhe sistemet softuerike

Kohëzgjatja

Gjashtë semestra

Tarifa

2450 Euro

Kriteret e regjistrimit

Diploma e shkollës së mesme

Afati aplikimit

Korrik