Rreth Nesh

Misioni dhe vizioni

Vizioni, misioni dhe qëllimi kryesor I institutit

Vizioni dhe misioni i Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”

Vizioni

Kolegji universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” është i dedikuar të përgatisë studentët me aftësi bazuar ne edukim cilësor, vlera dhe etika, të menduarit kritik dhe analitik orientues drejt zgjidhjes së problemeve, kreativitetit, inovacionit dhe aftësive drejtuese, që do të përdoren për të ndërtuardhe dhënë formë jetës së tyre, karrierave dhe shoqërisë

Misioni

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” përmes promovimit të një kurrikule, mësimëdhënie dhe kërkimi shkencor të mirëpërgatitur dhe po ashtu të programeve të reja ka si mision zhvillimin e aftësive individuale dhe promovimit te konkurrencës dhe përmirësimit të edukimit duke vlerësuar dhe respektuar diversitetin dhe vlerat kulturore të Shqipërisë.

CIT shpreh angazhimin e tij ndaj këtij misioni në përputhje me qëllimet e vendosura më poshtë:

 • Sigurimi i arsimit të lartë dhe aktivitetit krijues në fushën e Inxhinierisë dhe Ekonomisë.
 • Zhvillimi dhe avancimi i njohurive përmes aktiviteteve mësimore dhe akademike të kryera brenda dhe jashtë vendit.
 • Trajnimi i studiuesve të rinj në fushat e vlerësimit teorik të Inxhinierisë dhe Ekonomisë.
 • Zgjerimi i kualifikimeve profesionale dhe shkencore të të diplomuarve të saj në fushën e Inxhinierisë dhe Ekonomisë.
 • Kryerja e kërkimeve – aktivitete shkencore për të zhvilluar më tej aplikime dhe inovacione në fushën e inxhinierisë dhe ekonomisë.
 • Sigurimi i mundësive më të mira për arsimin e lartë dhe aftësitë e të mësuarit gjatë gjithë jetës.
 • Kontributi për të mbështetur përparësitë strategjike dhe interesat zhvillimore të vendit.

Përse CIT

Pas dymbëdhjetë viteve studimi, vendimi që po bëni sot për t’u regjistruar në Kolegjin Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” do të jetë një ndryshim i jetës. Këtu në CIT do të gjeni standardet më të larta akademike dhe një mjedis të përsosur mësimi. Ju do të studioni në zemër të një qyteti dinamik, si Tirana. Bashkohuni me ne, ju do ta doni CIT.

Studimi në Anglisht

Në CIT mësimëdhënia është vetëm në anglisht, që mundëson benefite shtesë pa kosto ekstra duke përmirësuar kështu aftësitë tuaja në anglisht, duke rritur mundësitë e punësimit dhe duke ju dhënë një mundësi për një karrierë ndërkombëtare.

Kurrikula kanadeze

CIT mundëson programe të bazuara në kurrikula kanadeze dhe procesi i mësimëdhënies është i bazuar në praktikat më të mira mësimore ndërkombëtare, e cila fuqizon të diplomuarit me aftësi kreative, guxuese, dhe sipërmarrëse dhe gjithashtu dashurinë për dijen.

Në zemër të Tiranës

CIT gjendet në një nga zonat më të rëndësishme të Tiranës, në një distancë shumë të shkurtër nga sheshet kryesore dhe vendet e tjera kulturore, çlodhëse dhe historike, po ashtu dhe istitucioneve qeveritare. Kjo vendodhje do të jetë e dobishme për përgatitjen për karrierën tuaj.

Programi i studimit

CIT ofron programe Bachelor dhe Master. Programet bazohen në Sistemin e Bolonjës (3+2)

Mënyra fleksibile e mësimit

CIT ofron një mënyrë fleksibile të të mësuarit për studime master duke marrë në konsideratë nevojat në ndryshim të arsimit dhe zhvillimet më të fundit të tregut. Si i tillë, studentët master do të jenë në gjendje të punojnë dhe të studiojnë në të njëjtën kohë.

Staf akademik ndërkombëtar

CIT punëson anëtarë të fakultetit të kualifikuar, duke kombinuar qytetarë të huaj dhe shqiptarë me një sfond arsimor ndërkombëtar dhe përvojë profesionale. Për t’i shërbyer këtij qëllimi, CIT merr një trajtim personal në arsim. Prandaj, profesorët dhe studentët veprojnë si një ekip në ndjekje të njohurive të vazhdueshme dhe të avancuara. CIT gjithashtu ofron avantazhet e një atmosfere të vogël universiteti të kombinuar me qasje të thelluar të mësimdhënies të orientuar drejt kërkimit.

Kush jemi Ne

Universiteti i Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) ose ndryshe Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (KU “IKT”), është pronë e C.I.T. sh.pk, e cila ka arsimin si aktivitet kryesor në Shqipëri.

Themelimi i CIT në Shqipëri fillimisht ishte bazuar në një Memorandum Mirëkuptimi me Konsorciumin EduNova, një Konsorcium Kanadez me përvojë të Kolegjeve që ofrojnë arsim në nivelin e mesëm dhe universitar. Për t’i shërbyer më mirë këtij qëllimi, kemi zhvilluar forma partneriteti të bashkëpunimit me institucionet kanadeze që veprojnë në fushën kërkimore, shkencore dhe arsimore. Në tetor të vitit 2012, u nënshkrua një marrëveshje gjithëpërfshirëse bashkëpunimi midis CIT dhe Universitetit Globe të SHBA-së, që të materializoheshin me programet akademike dhe shkëmbimi të studentëve, si dhe transferimin e studentëve dhe njohjen e ndërsjellë të programeve

CIT ndodhet në Qendrën Zayed, që ndodhet në zemër të kryeqytetit të Shqipërisë, Tirana. Qendra ka ambiente të përshtashme si për studentët po ashtu edhe për stafin akademik dhe administrative. CIT ka gjithsej një sipërfaqe prej 2700 m2.

CIT ofron hapësira me kapacitetet e kërkuara për studentët si mëposhtë: 1 Sallë Konferencash, 7 Salla leksionesh, 6 laboratore (4 laboratorë kompjuterikë, 1 laborator fizike dhe 1 laborator Kimie.), salla studimi, zyra për stafin akademik dhe administrative, hapësira parkimi, kafeneja dhe palestra.
Klasat janë të pajisura me të gjitha mjetet e nevojshme, bashkëkohore dhe profesionale, si kompjutera, projektorë etj.

Kushtet e studimitplotësohen nga libraria, e cila ofron akses në një koleksion të gjerë librash përzgjedhur për çdo program studimi në CIT. Burimet e libraries, rrjeti online i McGraw-Hill dhe gjithashtu regjistrimi i publikimeve periodike shkencore janë vënë në dispozicion të studentëve të CIT në çdo ditë të javës. Libraria e CIT ofron një rang të gjerë titujsh, përzgjedhur sipas programeve të studimit të ofruara nga institucioni.
Libraria e CIT ka gjithashtu kapacitet për 30 studentë, 6 kompjutera dhe mbi 3000 tituj anglisht.

HISTORIA E CIT

Institucioni akademik privat “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) është themeluar në vitin 2011. Filozofia e saj synon t’u sigurojë studentëve potencial për aftësitë e nevojshme dhe konkurruese të kërkuara nga rajoni shqiptar dhe ballkanik, si dhe tregjet e punës evropiane dhe veri-amerikane.

Ofrimi i kurrikulave në gjuhën angleze bën të mundur që CIT të përdor metodologjitë e fundit të mësimdhënies me materiale akademike të përditësuar dhe të hapë horizonte më të mëdha për të diplomuarit në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë.

Aktualisht CIT ofron shtatë programe studimi.

“Instituti Kanadez i Teknologjisë” është i organizuar në dy fakultete:

 • Fakulteti i Inxhinierisë
 • Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Inxhinierisë është i përbërë nga këto departamente:

 • Departmenti i Inxhinierisë Softuerike
 • Departmenti i Inxhinierisë Industriale
 • Departmenti i Inxhinierisë Kompjuterike dhe IT
 • Njësia e kërkimit shkencor “CIRD Engineering”

 

Fakulteti i Ekonomisë është i përbërë nga këto departamente:

 • Departmenti i Administrimit të Biznesit
 • Departmenti i Administrimit të Biznesit dhe Teknologjisë së Informacionit
 • Departmenti i Financës dhe Kontabilitetit
 • Njësia e kërkimit shkencor “CIRD Economy”

CIT ka marrë pjesë në aktivitetet ndërkombëtare dhe ka organizuar 10 konferenca ndërkombëtare gjatë viteve 2011-2018:

 • Më 23-24 mars 2012 në bashkëpunim me Universitetin La Sapienza, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Konferenca e Dytë Ndërkombëtare për Shkencat Humane dhe Shoqërore ICHSS 2012”;
 • Në 16 nëntor 2012, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Shqipëria teknologjike me 100 vjetorin e pavarësisë”;
 • Më 19-20 prill 2013, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Konferenca Ndërkombëtare mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm” në bashkëpunim me Qendrën Evropiane të Zhvillimit të Qëndrueshëm;
 • Më 2-4 maj 2013, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, ” Nation, Nationality, Nationhood: What is in a name?”
 • Më 14 qershor 2013, CIT, në bashkëpunim me Microsoft, organizoi një konferencë, ” Excel-based Decision Support Systems for Enterprise Management and Optimization”;
 • Në mars 2014, CIT, në bashkëpunim me Forumin e Tiranës për Lirinë Ekonomike organizoi “A po rikthehet etatizmi? (A është Etatizmi prapa?) “;
 • Më 24-25 prill 2015, CIT, në bashkëpunim me UET, organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Zhvillimi i financimit – kredi për ekonominë dhe diversifikimin e burimeve të financimit për zhvillimin e biznesit”.
 • Më 26-28 Nëntor 2015, “Konferenca mbi Teknologjinë Arsimore” – CIT në bashkëpunim me ASSE, Konferenca e 3 Ndërkombëtare Studime Britanike dhe Amerikane.
 • Më 15-16 tetor 2016, “Konferenca e Parë Ndërkombëtare për Integrimin Europian, ICEI’16”, një bashkëpunim në mes të CIT dhe Universitetit Pavaresia, Vlorë.
 • Më 6 maj 2017, “Konferenca në Informatikë, Teknologji Informative dhe Aplikacione të Biznesit” (ICCITBA), bashkëpunimi në mes të Universitetit Publik Aleksandër Moisiu, Durrësit dhe CIT.

Mesazh nga Rektori

The Canadian Institute of Technology is an accredited Institution, which has successfully gone through a rigorous institutional and programmatic accreditation process. As such, your diploma will be recognized both in Albania and beyond.

In addition to the existing study programs, Canadian Institute of Technology is happy to announce that it is offering two new programs at both Bachelor and Master level starting from October 2017.

The purpose of the new program of “Computer Engineering and Information Technology” is to prepare knowledgeable and skillful graduates specialized in designing and developing of computer and information systems where the software interacts with the hardware.

Through this program, students will develop appropriate skills and will be provided with in-depth knowledge of engineering concepts relating to hardware, digital hardware design and embedded computation as well as software and information systems. Application areas include communication, automation and robotics, power and energy, health care, business, security, entertainment, to name a few. By their choice of elective courses, students may focus on the following broad domain such as multimedia-design, big data and cyber security.

Likewise, the Faculty of Economy at Canadian Institute of Technology is offering now a degree in Finance and Accounting at both Bachelor and Master level. The degrees are conceived to prepare knowledgeable and skillful professionals aiming at launching a career in areas of investment analysis and banking, accounting, auditing, consulting and financial management.

Furthermore, CIT aims to prepare its students with the spirit of responsibility and initiatives, thus educating productive, responsible and skillful citizens. To serve this purpose, CIT students have already created six clubs: Robotics, Sports club, Business start-ups, Multimedia club, and Books, Movies and Charity Club. We strongly believe that we must listen to students’ voice and fully engage them as active partners in order to achieve the very best outcomes.

Research is also a very important component of CIT. The institution publishes a quarterly scientific review and organizes two international conferences annually. Recently, we have established an engineering and chemistry laboratory to promote research and support academia with updated equipment. Both students and professors are using it for different experiments in the chemistry field and other related areas of research.

…………………………………..
Prof. Dr. Gezim Karapici
Rector

Organization

Academic Senate

 • Prof. Gëzim Karapici (Rector)
 • Prof. Aleksandër Biberaj (Dean – Faculty of Engineering)
 • Assoc.Prof. Vaso Qano (Dean – Faculty of Economy)
 • Assoc.Prof. Artur Jaupaj (Lecturer)
 • Dr. Altin Kulli (Lecturer)
 • Dr. Edmira Cakrani (Head of CIRD Department)
 • Dr. Elton Domnori (Head of Software Engineering Department)
 • Dr. Afrim Alimeti (Lecturer)
 • Kristi Ziu (Student)
 • Laura Neli (Student)
 • Anxhela Murati (Student)

Board of Administration

 • Assoc. Prof. Dr. Ramiz Zekaj (Chairman)
 • Prof. Dr. Llukan Puka (Deputy Chairman)
 • Prof. Dr. Shkëlqim Cani (Member)
 • Assoc. Prof. Dr. Merita Xhumari (Member)
 • Prof. Dr. Andonaq Lamani (Member)

Board of Administration

 • Ilir Cekiri (Administrator)
 • Ilir Cekiri (Faculty of Economy Administrator)
 • Argjend Tota (Faculty of Engineering Administrator)

Organizational Chart

Njësia e Cilësisë

CIT Quality Assurance Unit was first established in the academic year 2012-2013 by means of decision no. 16 dated 22.05.2013 of the Academic Senate. QAU has also been reorganized several times in order to better reflect the changes of the academic and institutional structures.

CIT Quality Assurance Unit is responsible for evaluating and reporting on the quality of education at institutional level, thus establishing success measures, implementing best practices and making recommendations for academic improvements.

Quality Assurance Unit is responsible for maintaining a high level of quality teaching, research, and services to students, staff, and community at large, by suggesting and reviewing CIT policies.

QAU further develops appropriate qualitative and quantitative measures to better assess both academic and other services based on local, regional and international best practices including standards set by ENQA and other international accreditation boards.

Members of the CIT QAU

PhD. Bledar Komina (Head)

Prof.as. Artur Jaupaj (Member)

PhD. Afrim Alimeti (Member)

MSc. Saimir Mansaku (Member)

Kristi Ziu (Student representative)

Some of QAU competencies:

Developing policies and procedures with regard to internal quality assurance, which are approved by Academic Senate.
Assessing periodically the results of teaching and scientific research activities in the main units in accordance with standards.
Conducting investigative studies to evaluate the efficiency of programs of study and students’ employment opportunities.
At the end of each semester, before the exams, internal quality assurance unit organizes students’ survey through questionnaire on the quality of teaching for each subject of study programs.Njësia e Cilësisë

Raporti Vjetor

Facilities

CIT Facilities

Situated in the heart of Tirana, the University College Canadian Institute of Technology offers modern, technologically advanced, comfortable facilities for seminars, meetings, and conferences and others which include:

Conference Room (Available for governmental and non-governmental meetings related to education)
Fast Food/Restaurant/Cafeteria
Library (please refer to Facilities section for more info)
IT and Computing (please refer to Facilities section for more info)
Fitness Room (Available without any charge for all students and staff)
Please contact Front Desk for more information at:

Phone: +355 42 22 97 78

Mobile: +355 67 40 42 042

Email: info@cit.edu.al