Rreth Nesh

Misioni dhe vizioni

Vizioni, misioni dhe qëllimi kryesor I institutit

Vizioni dhe misioni i Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”

Vizioni

Kolegji universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” është i dedikuar të përgatisë studentët me aftësi bazuar ne edukim cilësor, vlera dhe etika, të menduarit kritik dhe analitik orientues drejt zgjidhjes së problemeve, kreativitetit, inovacionit dhe aftësive drejtuese, që do të përdoren për të ndërtuardhe dhënë formë jetës së tyre, karrierave dhe shoqërisë

Misioni

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” përmes promovimit të një kurrikule, mësimëdhënie dhe kërkimi shkencor të mirëpërgatitur dhe po ashtu të programeve të reja ka si mision zhvillimin e aftësive individuale dhe promovimit te konkurrencës dhe përmirësimit të edukimit duke vlerësuar dhe respektuar diversitetin dhe vlerat kulturore të Shqipërisë.

CIT shpreh angazhimin e tij ndaj këtij misioni në përputhje me qëllimet e vendosura më poshtë:

 • Sigurimi i arsimit të lartë dhe aktivitetit krijues në fushën e Inxhinierisë dhe Ekonomisë.
 • Zhvillimi dhe avancimi i njohurive përmes aktiviteteve mësimore dhe akademike të kryera brenda dhe jashtë vendit.
 • Trajnimi i studiuesve të rinj në fushat e vlerësimit teorik të Inxhinierisë dhe Ekonomisë.
 • Zgjerimi i kualifikimeve profesionale dhe shkencore të të diplomuarve të saj në fushën e Inxhinierisë dhe Ekonomisë.
 • Kryerja e kërkimeve – aktivitete shkencore për të zhvilluar më tej aplikime dhe inovacione në fushën e inxhinierisë dhe ekonomisë.
 • Sigurimi i mundësive më të mira për arsimin e lartë dhe aftësitë e të mësuarit gjatë gjithë jetës.
 • Kontributi për të mbështetur përparësitë strategjike dhe interesat zhvillimore të vendit.

Përse CIT

Pas dymbëdhjetë viteve studimi, vendimi që po bëni sot për t’u regjistruar në Kolegjin Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” do të jetë një ndryshim i jetës. Këtu në CIT do të gjeni standardet më të larta akademike dhe një mjedis të përsosur mësimi. Ju do të studioni në zemër të një qyteti dinamik, si Tirana. Bashkohuni me ne, ju do ta doni CIT.

Studimi në Anglisht

Në CIT mësimëdhënia është vetëm në anglisht, që mundëson benefite shtesë pa kosto ekstra duke përmirësuar kështu aftësitë tuaja në anglisht, duke rritur mundësitë e punësimit dhe duke ju dhënë një mundësi për një karrierë ndërkombëtare.

Kurrikula kanadeze

CIT mundëson programe të bazuara në kurrikula kanadeze dhe procesi i mësimëdhënies është i bazuar në praktikat më të mira mësimore ndërkombëtare, e cila fuqizon të diplomuarit me aftësi kreative, guxuese, dhe sipërmarrëse dhe gjithashtu dashurinë për dijen.

Në zemër të Tiranës

CIT gjendet në një nga zonat më të rëndësishme të Tiranës, në një distancë shumë të shkurtër nga sheshet kryesore dhe vendet e tjera kulturore, çlodhëse dhe historike, po ashtu dhe istitucioneve qeveritare. Kjo vendodhje do të jetë e dobishme për përgatitjen për karrierën tuaj.

Programi i studimit

CIT ofron programe Bachelor dhe Master. Programet bazohen në Sistemin e Bolonjës (3+2)

Mënyra fleksibile e mësimit

CIT ofron një mënyrë fleksibile të të mësuarit për studime master duke marrë në konsideratë nevojat në ndryshim të arsimit dhe zhvillimet më të fundit të tregut. Si i tillë, studentët master do të jenë në gjendje të punojnë dhe të studiojnë në të njëjtën kohë.

Staf akademik ndërkombëtar

CIT punëson anëtarë të fakultetit të kualifikuar, duke kombinuar qytetarë të huaj dhe shqiptarë me një sfond arsimor ndërkombëtar dhe përvojë profesionale. Për t’i shërbyer këtij qëllimi, CIT merr një trajtim personal në arsim. Prandaj, profesorët dhe studentët veprojnë si një ekip në ndjekje të njohurive të vazhdueshme dhe të avancuara. CIT gjithashtu ofron avantazhet e një atmosfere të vogël universiteti të kombinuar me qasje të thelluar të mësimdhënies të orientuar drejt kërkimit.

Kush jemi Ne

Universiteti i Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) ose ndryshe Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (KU “IKT”), është pronë e C.I.T. sh.pk, e cila ka arsimin si aktivitet kryesor në Shqipëri.

Themelimi i CIT në Shqipëri fillimisht ishte bazuar në një Memorandum Mirëkuptimi me Konsorciumin EduNova, një Konsorcium Kanadez me përvojë të Kolegjeve që ofrojnë arsim në nivelin e mesëm dhe universitar. Për t’i shërbyer më mirë këtij qëllimi, kemi zhvilluar forma partneriteti të bashkëpunimit me institucionet kanadeze që veprojnë në fushën kërkimore, shkencore dhe arsimore. Në tetor të vitit 2012, u nënshkrua një marrëveshje gjithëpërfshirëse bashkëpunimi midis CIT dhe Universitetit Globe të SHBA-së, që të materializoheshin me programet akademike dhe shkëmbimi të studentëve, si dhe transferimin e studentëve dhe njohjen e ndërsjellë të programeve

CIT ndodhet në Qendrën Zayed, që ndodhet në zemër të kryeqytetit të Shqipërisë, Tirana. Qendra ka ambiente të përshtashme si për studentët po ashtu edhe për stafin akademik dhe administrative. CIT ka gjithsej një sipërfaqe prej 2700 m2.

CIT ofron hapësira me kapacitetet e kërkuara për studentët si mëposhtë: 1 Sallë Konferencash, 7 Salla leksionesh, 6 laboratore (4 laboratorë kompjuterikë, 1 laborator fizike dhe 1 laborator Kimie.), salla studimi, zyra për stafin akademik dhe administrative, hapësira parkimi, kafeneja dhe palestra.
Klasat janë të pajisura me të gjitha mjetet e nevojshme, bashkëkohore dhe profesionale, si kompjutera, projektorë etj.

Kushtet e studimitplotësohen nga libraria, e cila ofron akses në një koleksion të gjerë librash përzgjedhur për çdo program studimi në CIT. Burimet e libraries, rrjeti online i McGraw-Hill dhe gjithashtu regjistrimi i publikimeve periodike shkencore janë vënë në dispozicion të studentëve të CIT në çdo ditë të javës. Libraria e CIT ofron një rang të gjerë titujsh, përzgjedhur sipas programeve të studimit të ofruara nga institucioni.
Libraria e CIT ka gjithashtu kapacitet për 30 studentë, 6 kompjutera dhe mbi 3000 tituj anglisht.

HISTORIA E CIT

Institucioni akademik privat “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) është themeluar në vitin 2011. Filozofia e saj synon t’u sigurojë studentëve potencial për aftësitë e nevojshme dhe konkurruese të kërkuara nga rajoni shqiptar dhe ballkanik, si dhe tregjet e punës evropiane dhe veri-amerikane.

Ofrimi i kurrikulave në gjuhën angleze bën të mundur që CIT të përdor metodologjitë e fundit të mësimdhënies me materiale akademike të përditësuar dhe të hapë horizonte më të mëdha për të diplomuarit në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë.

Aktualisht CIT ofron shtatë programe studimi.

“Instituti Kanadez i Teknologjisë” është i organizuar në dy fakultete:

 • Fakulteti i Inxhinierisë
 • Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Inxhinierisë është i përbërë nga këto departamente:

 • Departmenti i Inxhinierisë Softuerike
 • Departmenti i Inxhinierisë Industriale
 • Departmenti i Inxhinierisë Kompjuterike dhe IT
 • Njësia e kërkimit shkencor “CIRD Engineering”

 

Fakulteti i Ekonomisë është i përbërë nga këto departamente:

 • Departmenti i Administrimit të Biznesit
 • Departmenti i Administrimit të Biznesit dhe Teknologjisë së Informacionit
 • Departmenti i Financës dhe Kontabilitetit
 • Njësia e kërkimit shkencor “CIRD Economy”

CIT ka marrë pjesë në aktivitetet ndërkombëtare dhe ka organizuar 10 konferenca ndërkombëtare gjatë viteve 2011-2018:

 • Më 23-24 mars 2012 në bashkëpunim me Universitetin La Sapienza, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Konferenca e Dytë Ndërkombëtare për Shkencat Humane dhe Shoqërore ICHSS 2012”;
 • Në 16 nëntor 2012, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Shqipëria teknologjike me 100 vjetorin e pavarësisë”;
 • Më 19-20 prill 2013, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Konferenca Ndërkombëtare mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm” në bashkëpunim me Qendrën Evropiane të Zhvillimit të Qëndrueshëm;
 • Më 2-4 maj 2013, CIT organizoi një konferencë ndërkombëtare, ” Nation, Nationality, Nationhood: What is in a name?”
 • Më 14 qershor 2013, CIT, në bashkëpunim me Microsoft, organizoi një konferencë, ” Excel-based Decision Support Systems for Enterprise Management and Optimization”;
 • Në mars 2014, CIT, në bashkëpunim me Forumin e Tiranës për Lirinë Ekonomike organizoi “A po rikthehet etatizmi? (A është Etatizmi prapa?) “;
 • Më 24-25 prill 2015, CIT, në bashkëpunim me UET, organizoi një konferencë ndërkombëtare, “Zhvillimi i financimit – kredi për ekonominë dhe diversifikimin e burimeve të financimit për zhvillimin e biznesit”.
 • Më 26-28 Nëntor 2015, “Konferenca mbi Teknologjinë Arsimore” – CIT në bashkëpunim me ASSE, Konferenca e 3 Ndërkombëtare Studime Britanike dhe Amerikane.
 • Më 15-16 tetor 2016, “Konferenca e Parë Ndërkombëtare për Integrimin Europian, ICEI’16”, një bashkëpunim në mes të CIT dhe Universitetit Pavaresia, Vlorë.
 • Më 6 maj 2017, “Konferenca në Informatikë, Teknologji Informative dhe Aplikacione të Biznesit” (ICCITBA), bashkëpunimi në mes të Universitetit Publik Aleksandër Moisiu, Durrësit dhe CIT.